Pravila zasebnosti

Izjava o izdaji elektronskega računa

Izjava o varovanju podatkov za elektronski račun

Izjava o varovanju podatkov vezanih na prejem novic

Izjava o varovanju podatkov vezanih na snemanje zborov etažnih lastnikov

Izjava o varovanju podatkov glede snemanja klicev strank

 

Osnovna dejavnost družbe Staninvest d.o.o. je upravljanje objektov. Kot upravnik obdeluje tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti - ki so mu zaupani z veljavno pogodbo o opravljanju storitev upravljanja, pa tudi za opravljanje tržne dejavnosti in za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki iz tega razmerja izhajajo. Družba Staninvest d.o.o. skrbi za osebne podatke, ki jih obdeluje, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji (kot je zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - Uredba (EU) 2016/679) ter internimi akti družbe Staninvest d.o.o.

I. OSEBNA IZKAZNICA UPRAVLJAVCA

Upravljavec je družba Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o. (v nadaljevanju Staninvest d.o.o.), s sedežem na Gregorčičevi ulici 19, 2000 Maribor, matična številka: 5067677000, davčna številka: SI 87205912, ki jo zastopa direktorica Barbara Kuhar Kumar. Kontakt upravljavca: staninvest@skupina.pro; 051 257 333.

II. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebo, pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov se lahko kontaktira na: dpo.staninvest@skupina.pro ali po navadni pošti na naslovu Staninvest d.o.o., Koroška cesta 33, 2000 Maribor, s pripisom »za DPO«.

III. VIRI OSEBNIH PODATKOV V OBDELOVANJU

  • od etažnih lastnikov, najemnikov, uporabnikov, prejemnikov položnic, preko na spletnih straneh objavljenih obrazcev in z včlanitvijo v klub, preko v nagradnih igrah danih podatkov, telefonskega naročanja izdelkov in neposrednega trženja;
  • ob primopredaji dokumentacije ob prevzemu stavbe v upravljanje od prejšnjega upravnika;
  • iz javnih evidenc (zemljiška knjiga, registri geodetske uprave) – javni dostop, kadar izkazan pravni interes (sodni postopki, poizvedbe) pa tudi iz centralnega registra prebivalstva in nekaterih drugih evidenc, pri čemer je potrebno izpostaviti, da neposredne povezave z javnimi evidencami nima vzpostavljene;
  • iz sklenjenih pogodb, za potrebe njihovega izvajanja;
  • snemanje zborov etažnih lastnikov (Izjava o varovanju podatkov - SNEMANJE ZBOROV ETAŽNIH LASTNIKOV- Zvop-2).

IV. VRSTE OSEBNIH PODATKOV V OBDELOVANJU

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke spodaj navedenih kategorij fizičnih oseb, v kolikor jih iz zgoraj navedenih virov pridobi:

1. etažnih lastnikov - ime, priimek, naslov, kontakt (telefonska številka, e-naslov), EMŠO, davčna številka, obstoj in višina dolga iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov ali iz naslova neplačevanja sredstev rezervnega sklada, podatke, vezane na posamezni del, katerega lastnik je oseba (solastniški delež, številka stanovanja, lega, kvadratura, ali je tudi uporabnik posameznega dela, ali oddaja posamezni del v najem, število uporabnikov – oseb in psov);

2. najemnikov - ime, priimek, naslov, kontakt (telefonska številka, e-naslov), EMŠO, davčna številka, obstoj in višina dolga iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov ali iz naslova neplačevanja sredstev rezervnega sklada, podatke, vezane na posamezni del, katerega najemnik je oseba (številka stanovanja, lega, kvadratura, število uporabnikov;

3. uporabnikov (gre za osebe, ki niso lastniki in uporabljajo posamezni del brez najemne pogodbe) - ime, priimek, obstoj in višina dolga iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov ali iz naslova neplačevanja sredstev rezervnega sklada, podatke, vezane na posamezni del, katerega uporabnik je oseba (naslov, številka stanovanja, kvadratura, število uporabnikov), kontakt (telefonska številka, e-naslov);

4. prejemnikov položnic - ime, priimek, naslov prejemanja položnic (fizična pošta/e-račun..), obstoj in višina dolga iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov ali iz naslova neplačevanja sredstev rezervnega sklada, kontakt (telefonska številka, e-naslov);

5. predstavnikov nadzornega odbora - ime, priimek, naslov stavbe, v kateri opravljajo funkcijo, in kontakt (telefonska številka, e-naslov);

6. etažnih lastnikov in najemnikov, ki se strinjajo z obdelovanjem njihovih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, kontakt) za namen neposrednega trženja;

7. dolžnikov - ime, priimek, naslov, kontakt (telefonska številka, e-naslov), EMŠO, davčna številka, višina dolga, iz katerega naslova obstaja dolg, obstoj morebitnih dogovorov, povezanih z njim, premoženje dolžnika in ali je v osebnem stečaju, podatke, vezane na posamezni del, katerega lastnik ali najemnik je oseba (naslov, številka stanovanja, število uporabnikov, kvadratura, lega);

8. fizičnih oseb, ki kličejo z namenom naročila izdelka/ storitve (gre torej za posnetke telefonskih pogovorov za potrebe dokazovanja o sklenitvi posla);

9. udeležencev nagradnih iger (ime, priimek, datum rojstva, naslov in kontakt – telefon, e-pošta);

10. delavcev (po pogodbi o zaposlitvi, o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev) in podjemnikov (ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, št. TRR, kontakt);

11. glasovnih posnetkov zborov etažnih lastnikov (za potrebe učinkovitejšega upravljanja stavbe, za sestavo zapisnika, dokazila o pogajanjih za sklenitev posla in njegovi sklenitvi, o prejetih naročilih in reklamacijah);

12. telefonskih posnetkov (za potrebe dokazil o sklenitvi posla, prejetih naročilih in reklamacijah).

IV. PODLAGE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Kot upravnik obdelujemo zgoraj navedene osebne podatke posameznikov na podlagi:

  • pogodbe (kot so pogodba o opravljanju storitev upravljanja, podjemne pogodbe, najemne pogodbe za skupne dele, včlanitev v klub);
  • zakona (izvajanje zakonskih pooblastil upravnika in njegovih dolžnosti – poročanje državnim organom in organom samoupravnih lokalnih skupnosti);
  • zakonitega interesa (ki ga utemeljujemo z razlogi učinkovitejšega upravljanja, elektronskega poslovanja, izterjave obveznosti, intervencije, za potrebe sestave zapisnika, dokazovanja poslovne komunikacije, naročil, pogajanj za sklenitev posla in dokazov o sklenitvi posla, dokazov o reklamacijah);
  • prostovoljne izjave ali soglasja (kot je dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, udeležbe v nagradnih igrah).

V. POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM IN OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

Obdelava osebnih podatkov se vrši tudi s pogodbenimi obdelovalci (zunanja IT podpora, odvetniki, izterjava), s katerimi je upravljavec sklenil ustrezen dogovor o obdelavi osebnih podatkov, pri čemer pri urejanju pogodbenega odnosa s pogodbenimi obdelovalci izhaja iz vsaj enake ravni varstva osebnih podatkov, kot jih zagotavlja sam. Upravljavec osebne podatke hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Družba Staninvest d.o.o. praviloma hrani osebne podatke, zbrane na pogodbeni podlagi, za čas trajanja pogodbe oz. vse dokler ima stavbo ali skupni del/ napravo v upravljanju in še toliko let, kolikor je potrebno za dokončanje morebitnih sodnih postopkov in potek zastaralnih rokov za vse obveznosti, ki izhajajo iz naslova upravljanja oz. dokler to zahteva zakon. Tudi podatki, ki jih družba obdeluje na podlagi zakonitega interesa, so hranjeni, dokler je takšen zakonit interes podan, najdlje dotlej, dokler je družba upravnik stavbe oz. do zastaranja obveznosti, zaradi katerih so osebni podatki zbrani. Vaše dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravnik obdeluje na podlagi vašega prostovoljnega soglasja (to velja predvsem za dovoljenje za izvajanje neposrednega trženja), velja do preklica. Preklic lahko kadarkoli sporočite na e-naslov: staninvest@skupina.pro ali Staninvest d.o.o., Koroška cesta 33, 2000 Maribor.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom, kar pa izključuje osebne podatke, katerih trajno hrambo zahteva zakon.

VII. PRAVICE POSAMEZNIKOV

Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno poda preklic za obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravnik obdeluje na podlagi vašega prostovoljnega soglasja, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Preklic soglasja posameznik posreduje obliki sporočila na e-naslov: staninvest@skupina.pro

Družba Staninvest si pridržuje pravico preveriti istovetnost osebe, ki uveljavlja preklic, v izogib nepooblaščeni ali nezakoniti obdelavi osebnih podatkov.

Pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do obveščenosti o obdelavi svojih osebnih podatkov, pravico do dostopa do osebnih podatkov, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti, do ugovora, kot tudi do neavtomatizirane obdelave, pritožbe nadzornemu organu in umika soglasja k obdelavi.

V primeru dodatnih vprašanj s področja varstva vaših osebnih podatkov oz., če bi želeli uveljavljati svoje pravice, lahko vašo zahtevo posredujete po navadni pošti na naslov Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor ali na elektronski naslov staninvest@skupina.pro.

VII. PRAVICA DO PRITOŽBE PRI PRISTOJNEM DRŽAVNEM ORGANU

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov oz. z odgovorom pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov upravnika niste zadovoljni, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (gp.ip@ip-rs.si), ki predstavlja nadzorni organ.

IX. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Družba Staninvest d.o.o. izvaja tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje, in sicer na način, da je tveganje za njihovo spremembo, izgubo, nedostopnost ali necelovitost čim manjše.

XI. ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN E-SOSESKA

Ob vsesplošnem razvoju sodobnih elektro-komunikacijskih tehnologij in težnjah po uvajanju ekonomično učinkovitejšega poslovanja, varstvu okolja ter zagotavljanju čim večje varnosti zdravja naših strank, družba Staninvest d.o.o. pri komunikaciji in delu s svojimi strankami z dnem 1.10.2020 prednostno uvaja elektronsko poslovanje, kjer je to mogoče oz. pri strankah, ki so nam prostovoljno posredovale svoje e-naslove.

Osebne podatke se ob uporabi elektronskega poslovanja obdeluje in varuje v skladu s temi pravili zasebnosti ter z vsemi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Svoje pravice glede varstva osebnih podatkov lahko stranka uveljavlja v skladu s temi pravili zasebnosti. Etažni lastnik oz. stranka, ki ne želi elektronsko poslovati lahko kadarkoli poda pisno zahtevo za ponovno uvedbo poslovanja v klasični obliki. Zahtevo lahko pošlje na elektronski naslov staninvest@skupina.pro ali po klasični pošti na naslov Staninvest d.o.o., Koroška cesta 33, 2000 Maribor.

Del svojega poslovanja omogočamo tudi na upravniškem portalu eSoseska, kjer etažnim lastnikom omogočamo pregled podatkov (dostop do podatkov) o njihovih nepremičninah, stroških vezanih nanje in vseh obračunskih podatkih, možnost prejema elektronskega računa. Registrirani uporabniki lahko dostopajo tudi do aktualnih novic, storitev in ugodnosti v spletni trgovini. Portal ponuja tudi pogled na ponudbo nepremičnin in objavo lastnega oglasa na spletni tržnici. Vpogled je možen z registracijo na spletni strani www.esoseska.si. Navodila kako se registrirati pa najdete na naši spletni strani www.staninvest.si. Pri registraciji uporabite uporabniško ime in geslo iz položnice in določite svoje novo geslo.

XII. KONČNA DOLOČBA

Ta pravila zasebnosti so veljavna od 25.5.2018, spremembami z dne 01.09.2023. Spreminjajo se lahko skladno s spremembami predpisov in najboljšimi praksami.

 

Barbara Kuhar Kumar,
direktorica družbe Staninvest d.o.o.

 
Naša spletna stran uporablja nujne piškotke, potrebne za delovanje storitev na naši spletni strani, izboljšanje uporabniške izkušnje in vodenje statistike, piškotke za uporabo družbenih omrežij in trženje. Več o piškotkih   Pravila zasebnosti
X Shrani