Upravljanje

V okviru opravljanja upravniških storitev nudimo opravljanje naslednjih opravil:

Splošna opravila:

 • pridobivanje, vzpostavljanje, vodenje ter ažuriranje evidenc o etažnih lastnikih, njihovih pooblaščencih in najemnikih posameznih delov v  stavbi,
 • pridobivanje, vzpostavljanje, vodenje in ažuriranje evidenc o stanovanjih, poslovnih prostorih, skupnih delih, 
 • dajanje informacij upravnim organom, pristojnim za vodenje registra stanovanj za vzpostavljanje evidenc in o spremembah glede gradenj, prenov, vrednosti, površin, števila prostorov, solastniških deležev ter vrste stanovanj,
 • zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisov registrskih podatkov v kataster stavb,
 • sporočanje podatkov o spremembah lastništev posameznih delov stavb Geodetski upravi RS,
 • posredovanje informacij etažnim lastnikom in uporabnikom  posameznih delov,
 • pripravljanje, organiziranje in vodenje  zborov etažnih lastnikov in sestavljanje zapisnikov (obvezno 1x letno),
 • pomoč pri organiziranju in pripravljanju sestankov etažnih  lastnikov, 
 • informiranje in pomoč pri odločanju,
 • izvajanje sprejetih odločitev ter obveščanje etažnih lastnikov,
 • pripravljanje potrebnih podatkov za sklenitev pogodb o zavarovanju,
 • organiziranje zavarovanj skupnih delov ter prijavljanje škod zavarovalnicam,
 • pomoč pri določitvi zemljišča stavbe,
 • organiziranje poslov obratovanja za stavbo po sklepu etažnih lastnikov,
 • izdelovanje letnih poročil o upravljanju stavbe,
 • vodenje arhivske dokumentacije. 

 

Tehnična opravila:
 • pregledovanje stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi,
 • izdelovanje načrtov vzdrževanja stavbe, organiziranje obravnave  in sprejetja načrta vzdrževanja,
 • pridobivanje ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del,
 • zbiranje ponudb, cenikov, predračunov,
 • skrb za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti,
 • pomoč pri izbiranju najugodnejših ponudnikov za večja vzdrževalna dela,
 • nadziranje pri izvajanju del, 
 • količinsko in kakovostno prevzemanje izvršenih  vzdrževalnih del,
 • organiziranje odprave morebitnih napak v času garancijske dobe,
 • izdelovanje poročil o izvedenih vzdrževalnih delih,
 • organiziranje nujnih vzdrževalnih del: sprejemanje obvestil in ogled dejanskih stanj, izdajanje naročil in organiziranje sanacije stanj,
 • ugotavljanje in prijavljanje škodnih primerov na skupnih delih stavb, ki se krijejo iz naslova  sklenjenih zavarovalnih polic in organiziranje komisijskih ogledov,
 • pripravljanje zahtevkov za povrnitev nastale škode.

 

Pravna opravila:
 • pravna pomoč v zvezi z upravljanjem stavbe,
 • pravna pomoč v zvezi z izvajanjem sklenjenih pogodb,
 • zbiranje in priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge pri sodišču,
 • izterjava prispevka v rezervni sklad,
 • sestavljanje in vlaganje izvršilnih predlogov zaradi sodne izterjave neporavnanih obveznosti v zvezi z upravljanjem s stavbo,
 • vodenje izvršilnih postopkov in evidenc o izvršbah,
 • pripravljanje poročil o rezultatih izterjave na zahtevo etažnih lastnikov,
 • vlaganje in vodenje odškodninskih tožb zoper izvajalce vzdrževanih del in posredovanje informacij v zvezi s končanimi odškodninskimi tožbami,
 • posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem,
 • posredovanje informacij v zvezi s sodnimi postopki na zahtevo etažnih lastnikov stavbe,
 • pridobivanje dokumentacije potrebne za sklepanje podjemnih pogodb in njihovo sklepanje,
 • pridobivanje dokumentacije potrebne za sklepanje pogodb o opravljanju storitev in njihovo sklepanje,
 • pripravljanje in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del,
 • pripravljanje in sklepanje dolgoročnih pogodb o servisiranju skupnih delov.

 

Finančno računovodska opravila:
 • ugotavljanje finančnih  obveznosti stroškov vzdrževanja in obratovalnih stroškov in razdelitev stroškov vzdrževanja in obratovalnih stroškov v skladu s Pravilnikom o upravljanju,
 • izdelovanje in pošiljanje  obračunov in plačilnih dokumentov,
 • inkaso obveznosti lastnikov in najemnikov,
 • evidenca terjatev in plačil,
 • opominjanje dolžnikov in izterjava obveznosti,
 • obračunavanje in izplačevanje podjemnih pogodb,
 • evidentiranje prihodkov po virih ter poravnavanje obveznosti,
 • vodenje knjigovodskega in finančnega poslovanja stavbe,
 • izdelovanje zakonsko določenih obračunov in bilanc,
 • pripravljanje podatkov za sodno izterjavo obveznosti,
 • vodenje sredstev po namenih.

 

V okviru opravljanja storitev v zvezi z vodenjem rezervnega sklada (RS) nudimo opravljanje sledečih opravil:
 • izračun prispevka v RS za vsakega etažnega lastnika,
 • nastavljanje terjatev za vsakega etažnega lastnika,
 • spreminjanje terjatev glede na sklepe etažnih lastnikov za povišanje prispevkov v RS,
 • vodenje terjatev, plačil in stanja RS,
 • knjiženje računov, vodenje porabe RS,
 • izdelovanje in pošiljanje obračunov in plačilnih dokumentov,
 • inkaso obveznosti v RS,
 • opominjanje dolžnikov v RS,
 • gospodarjenje s sredstvi RS,
 • omogočanje etažnim lastnikom vpogled v stanje RS,
 • pripravljanje podatkov za sodno izterjavo obveznosti.
*(po veljavni zakonodaji RS; 10 let od izgradnje)

Staninvest
 
družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
 
Identifikacijska številka za DDV: 
SI 87205912
Matična številka: 5067677
 

PE MARIBOR
Koroška cesta 33 (kopališče Pristan)
M: 051 257 333
E: staninvest@staninvest.si

PE CELJE
Opekarniška cesta 2
M: 051 257 444
E: staninvest-celje@staninvest.si

 
Naša spletna stran uporablja nujne piškotke, potrebne za delovanje storitev na naši spletni strani, izboljšanje uporabniške izkušnje in vodenje statistike, piškotke za uporabo družbenih omrežij in trženje. Več o piškotkih   Pravila zasebnosti
X Shrani